Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สิรวิชญ์ ขันธรักษวงศ์(น้องอองฟอง)ต.อ.

ผมชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะพี่ปุ๋มอธิบายเนื้อหาได้ง่ายต่อความเข้าใจ  concept ครบและชัดเจน ทำให้เนื้อหาบางบทที่ยากดูง่ายลงและยังสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ  นับจำนวนชั่วโมงตามจริง  ไม่เอาเปรียบนักเรียนดีครับ

ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆอยากเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม  ก็ลองมาเรียนที่ AMP7200 ได้ เพราะเนื้อหาในหนังสือครบถ้วน ชัดเจนและสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการอีกด้วย

                                     

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ชั้น ม.4