About School | เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติสถาบัน

          สถาบันกวดวิชา AMP7200 ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยอาจารย์ภูษิต เจียรภาสวร (อ.ปุ๋ม) (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยมีที่ตั้งอยู่บริวเวณสยามสแควร์ เลขที่ 414/18-19  ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          ในช่วงแรกสถาบันเปิดทำการสอนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเรียนเสริมความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนภาคปกติที่โรงเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ภูษิต เจียรภาสวร (อ.ปุ๋ม) ซึ่งเป็นการสอนสดทุกรอบ หลังจากเปิดทำการสอน สถาบันกวดวิชา AMP7200 ก็ได้รับความนิยมจากนักเรียนมากขึ้นเป็นลำดับ จึงต้องเปิดทำการสอนเพิ่มด้วยสื่อการสอนที่เป็นวีดีโอ

          ปี พ.ศ.2546 สถาบันกวดวิชา AMP7200 ได้เปิดสาขาที่ 2 ขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศ โดยตั้งอยู่เลขที่ 76/2-3 ถนนประชารักษา ตำบลหมากแช้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และในปีเดียวกันนี้เอง สถาบันกวดวิชา AMP7200 ได้เปิดทำการสอนวิชาเคมีขึ้นตามความต้องการของของนักเรียน ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชวลิต หล่อสิงห์คำ (อ.แจ๊ค) (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

          ปี พ.ศ.2550 สถาบันกวดวิชา AMP7200 ได้เปิดการเรียนการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ที่เรียกว่าระบบ amp by myself เพื่อตอบสนองความต้องการชองนักเรียนที่ต้องการจัดการเรียนด้วยตนเองตามความเหมาะสมเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระดับการเรียน วิชาเรียน บทเรียน หัวข้อที่เรียน และเวลาเรียน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ให้อิสระในการเรียนกวดวิชาอย่างแท้จริง

          ปี พ.ศ.2551 สถาบันกวดวิชา AMP7200 ได้เปิดทำการสอนวิชาชีววิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนที่หลากหลายของนักเรียน ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์อดิศักดิ์ ประภาวรรัตน์ (อ.ท้อป) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกด้าน Molecular Biology and Genetic Engineering สาขาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ปี พ.ศ.2552 สถาบันกวดวิชา AMP7200 สาขาอุดรธานี ได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้น 4 ของ โรงเรียนกวดวิชา อ.ปิง(ดาว้องก์) อุดรธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 136/35-36 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นสาขาที่มีการเรียนในระบบ amp by myself เท่านั้น

          ปี พ.ศ.2553 สถาบันกวดวิชา AMP7200 สาขาสยามสแควร์ ได้ย้ายไปอยู่ที่เลขที่ 303-305 ชั้น 4 อาคารสยามกิตต์ สยามสแควร์ซอย 7 ถนนอังรีดูนังค์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          ปี พ.ศ.2554 สถาบันกวดวิชา AMP7200 ได้เปิดสาขาที่ 3 คือสาขาบางกะปิ โดยมีที่ต้ังอยู่ที่เลขที่ 2991/13 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

          ปี พ.ศ.2555 สถาบันกวดวิชา AMP7200 ได้เปิดสาขาที่ 4 คือสาขางามวงศ์วาน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โรงเรียนสมัยวิทยา งามวงศ์วาน เลขที่ 619/23-24 ซอยงามวงศ์วาน 27 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี  

          ปัจจุบัน สถาบันกวดวิชา AMP7200 เปิดทำการสอนวิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาพิ้นฐานวิศวกรรม และวิชาเคมี ทั้งในระบบเรียนแยกตามคอร์ส และระบบ amp by myself สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการสอบแข่งขัน